Statoil overleverer i dag plan for utbygging og drift av Johan Castberg

Områdedi­rek­tør Siri Espedal Kin­dem hos Sta­toil over­lev­er­er i dag Plan for utbyg­ging og drift (PUD) for Johan Cast­berg-fel­tet til olje- og energi­min­is­ter Ter­je Søvik­nes. Dette skjer på Melkøya klokken 12.00. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

 

– Dette er en merkedag for landet og for videreutviklingen av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel, sier olje- og energiminister Terje Søviknes. Tirsdag mottar han plan for utbygging og drift (PUD) av Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

Over­rekkelsen finner sted hos Sta­toil i Ham­mer­fest med de to part­nerne i fel­tet til stede, varsler Olje- og energide­parte­mentet i en pressemeld­ing. Dette betyr  innsend­ing og myn­dighets­be­han­dling av Plan for utbyg­ging og drift (PUD) for Johan Cast­berg-fel­tet i Bar­entshavet.

Pressen er invitert til å overvære over­lev­erin­gen av doku­mentet — PUD Johan Cast­berg til olje og energi­min­is­teren, som er i Ham­mer­fest i dag. Dette skjer klokken 12  admin­is­trasjons­bygget på Melkøya. PUD-en blir lev­ert av Sta­toil-direk­tørene Torg­er Rød og Siri Espedal Kin­dem.

Tredje feltutbyggingen

Stat­srå­den sier i pressemeldin­gen at dette er den tred­je fel­tut­byg­gin­gen i Bar­entshavet, og sen­tral for utviklin­gen av petro­le­um­snærin­gen i nord.

– Johan Cast­berg er et stort felt. Utbyg­gin­gen vil skape bety­delig aktivitet og mange lønn­somme arbei­d­splass­er i nærin­gen, både i utbyg­gings­fasen og når fel­tet er i drift, sier olje- og energi­min­is­ter Ter­je Søvik­nes.

 

Inntek­tene fra Johan Cast­berg er anslått til 188 mil­liarder kro­ner, og rundt 138 mil­liarder til­fall­er stat­en i skat­ter. Sys­selset­ting i utbyg­gings­fasen er anslått til i under­kant av 47 000 årsverk.

– 1800 årsverk i Nord-norge

– I under­kant av 1800 av disse vil komme i Nord-Norge. Årlig sys­selset­ting i drifts­fasen er bereg­net til om lag 1700 årsverk, av disse rundt 500 i Nord-Norge, skriv­er departe­mentet i pressemeldin­gen.

Olje- og energide­parte­mentet vil nå behan­dle utbyg­gings­pla­nen med sik­te på frem­leggelse for Stortinget våren 2018.

 

Fak­ta om Cast­berg-fel­tet:

-       Olje­fel­tet Johan Cast­berg lig­ger i Bar­entshavet, rundt 240 kilo­me­ter nord­vest for Ham­mer­fest.

-       Utbyg­gingsløs­nin­gen er en fly­tende pro­duk­sjons- og lageren­het (FPSO) tilknyt­tet et havbunnsan­legg.

-       Totale investeringer er anslått til i under­kant 50 mil­liarder kro­ner.

-       For­vent­ede utvinnbare ressurs­er er anslått til 450 – 650 mil­lion­er fat oljeek­vi­va­len­ter.

-       Pro­duk­sjon­sstart er ven­tet i slut­ten av 2022. Fel­tet har en for­ven­tet lev­etid på 30 år.

Cast­berg-fel­tet lig­ger i utvin­ningstil­la­telse 532. Ret­tighet­shav­erne er Sta­toil Petro­le­um AS (oper­atør, 50 %), Eni Norge AS (30 %), Petoro AS (20 %).

Del dette: