Statoil skuffet Hammerfest, Nordkapp og Finnmark i dag

Områdedi­rek­tør Siri Espedal Kin­dem pek­te mandag ut Harstad som sted for drift­sor­gan­isas­jo­nen til Johan Cast­berg. Nå strøm­mer reak­sjonene på og skuf­felsen er stor, selv om Ham­mer­fest pekes ut som sted for forsyn­ing­ster­mi­nal og helikopter­base.  Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Skuffelsen var stor da Statoils representanter var i Hammerfest mandag og orienterte om at driftsorganisasjonen blir lagt til Harstad. Hammerfest får forsyningsbase og helikopterbase, men reaksjonene på at driftsorganisasjonen ikke blir i Finnmark har ikke latt vente på seg. 

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN, LARS BJØRKLI og MARIUS B. STAVELI
bej@hammerfestingen, lars@hammerfestingen og mbs@hammerfestingen.no

Etter at nyheten har nådd ut til resten av Finn­mark varsler Finn­mark Arbei­der­par­ti stor skuf­felse over at drift­sor­gan­isas­jo­nen for Johan Cast­bergfel­tet er lokalis­ert til Harstad i Troms og ikke Ham­mer­fest i Finn­mark.

– Vår begrun­nelse for det er at Johan Cast­bergfel­tet lig­ger uten­for Finn­mark­skys­ten og Finn­mark Arbei­der­par­ti for­ven­ter at våre natur­res­surs­er skal gi lokal aktivitet i vårt fylke. Det er der­for helt urimelig at ikke drift­sor­gan­isas­jo­nen legges til Finn­mark, skriv­er led­er Ingalill Olsen i en pressemeld­ing.

Se video: Her finner du opp­tak fra Sta­toils ori­en­ter­ing om Johan Cast­berg i Ham­mer­fest

Bør være et tankekors

Hun skriv­er videre at Sta­toil og resten av lisensen har gjort et beklagelig valg som kan svekke finn­markin­ge­nes opp­slut­ning om utvin­ning av petro­le­um­sres­surs­er i Bar­entshavet.

– Det bør være et tankeko­rs for Sta­toil og de andre sel­skapene at Finn­marks største par­ti ikke er fornøyd med de valg de har gjort, fast­slår led­er Ingalill Olsen.

Etter Sta­toil presse­brief­ing mandag uttalte KU-led­er Kurt Methi, som rep­re­sen­terte Ham­mer­fest kom­mune, stor skuf­felse. Ord­før­er Kristi­na Hansen fra Nord­kapp var enda mer skuf­fet over at Sta­toil har val­gt å vente med beslut­nin­gen om oljeter­mi­nal på Vei­dnes.

Krever avklaring og at løfter holdes

Finn­mark Arbei­der­par­ti er ikke bare skuf­fet over at det ikke er sam­tidighet i beslut­nin­gen om utbyg­gin­gen av Johan Cast­berg og oljeter­mi­nal på Vei­dnes, men krev­er en avk­lar­ing fra olje­sel­skapet i denne sak­en nå og forut­set­ter at løfter holdes.

– Vi forut­set­ter at det etableres en oljeter­mi­nal på Vei­dnes i tråd med de løfter som tidligere er gitt til lokalsam­fun­net i Nord­kapp. Region­rå­dene i Vest- og Øst-Finn­mark, samt Finn­mark fylkeskom­mune stiller seg bak dette kravet. Det gjør også Nord­norsk Petro­le­um­sråd, påpeker led­er i Finn­mark Ap, Ingalill Olsen.

I Ham­mer­festin­gens video fra Sta­toils ori­en­ter­ing i Ham­mer­fest kan du også høre inter­vjuer med KU-led­er Kurt Methi som rep­re­sen­terte Ham­mer­fest kom­mune, pros­jek­t­di­rek­tør Nina Kivi­jervi Jonassen hos Petro Arc­tic,  infor­masjon­ss­jef Drift Nord Sverre Kojedal, ord­før­er Kristi­na Hansen fra Nord­kapp, kringkast­ingssjæf Ray­mond Elde fra Radio Nord­kapp, områdedi­rek­tør Siri Espedal Kin­dem og direk­tør Ketil Holm­gren hos Polar­base.

Annonse:

Annonse: Kjøp bil­let­ter på https://3bfestivaldrift.ticketco.no/

 

 

Del dette: