Store forventninger til industrien i Finnmark

Ønsker velkom­men: Arrange­mentsko­or­di­na­tor Anka Keuer (f.v.), ans­varlig resep­sjon­ist Eir­i­hn Keuer, expoans­varlig Per Valved, daglig led­er på reise­byrået Paul Risvåg (som styr­er påmeldin­gene), og adgangskon­trol­lør Steinar Paulsen. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

– Vi er på lin­je der vi har vært de siste årene. Vi har 463 påmeldte og har ikke plass til flere, sier arrange­men­st­sko­or­di­na­tor Anka Keuer og Paul Risvåg hos Bar­entshavkon­fer­ansen.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN/
bej@hammerfestingen.no

I Finn­mark er det store for­vent­ninger til olje- og gas­sut­byg­gin­gen, sam­tidig som den samme indus­trien sliter lenger sør i lan­det. Og her oppe står alt fra både kom­muner, poli­tikere, næringsliv til eien­dom­sutviklere klar for å ta mot oljein­dus­triens inntog i fylket.

Markeds­føringskon­sulent Ulf Ter­je Eliassen og lær­ling hos næringsavdelin­gen, Kine Urbrott Svend­sen, er på kon­fer­ansen for å vise fram ledi­ge areal­er til indus­tri i Kval­sund. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

HUB 70 har vi kalt våre nye indus­tri­areal­er for, forteller markeds­føringskon­sulent Ulf Ter­je Eliassen hos Kval­sund kom­mune. Og det er tre mil­liardindus­tri­er han og kom­munen sik­ter mot.

– Vi tror min­er­alin­dus­trien, petro­le­um og gass, samt havbruk har store muligheter hos oss, og per i dag har vi 5–7 ser­iøse aktør­er som men­er etab­ler­ing i Kval­sund er inter­es­sant, røper Eliassen, som men­er etab­ler­ing her gir mange fordel­er.

– De får en lun havn med kort vei til fel­tene, og Kval­sund har bra geografisk beliggen­het både når det gjelder til fel­tene i havet og på vei, men­er Eliassen.

Øys­tein Emaus (t.v.) og daglig led­er Per Arne Andreassen er på kon­fer­ansen for å vise fram hva G. Hagen kan til­by av lokaler i Ham­mer­fest. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

– Vi har kon­tor-, butikk- og lager­lokaler og noen lei­ligheter, forteller daglig led­er Per Arne Andreassen hos G. Hagen, og kom­mer lett i prat med rep­re­sen­tan­ter fra indus­tri som har blitt inter­essert i Ham­mer­fest.

– Det er ikke så mye av lei­lighetene som er ledig, men vi har butikk- og kon­tor­lokaler ledig både i Nis­sensen­teret og i Strandga­ta. Når det gjelder butikklokaler i Strandga­ta har vi en del ledig, men jeg tror at når vi kom­mer til 2018 så er mye leid ut, sier han, og leg­ger til at det er tøft å dri­ve butikk i Ham­mer­fest.

– Det virk­er som at jo lenger bort i gata man kom­mer. Desto vanske­ligere blir det, fort­set­ter daglig led­er, som håper at det også skal komme bedre tider for han­del­snærin­gen.

Bedriften leier allerede ut en del lager­bygninger til indus­trien, og når det gjelder lager- og kon­tor­lokaler,  tror de to at etter­spørse­len kom­mer til øke betrak­telig allerede i 2018 og de neste årene.

Admin­is­trasjon­sko­or­di­na­tor Bente Enge­nes, kon­torfaglær­ling Hen­ri­ette Lin­gen, og for­ret­ning­sutvikler Knut Math­ias Vest­bør hos Sta­toil. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

– Utviklin­gen i årene som kom­mer vil bli veldig spen­nende for Ham­mer­fest, men­er Bente Enge­nes, Hen­ri­ette Lin­gen og Knut Math­ias Vest­bør hos Sta­toil.

Dette er ei set­ning som går igjen hos mange under årets Bar­entshavkon­fer­anse.

Les mer fra kon­fer­ansen i ukens Ham­mer­festin­gen, som kom­mer ons­dag.

Annonser:

Del dette: