Stortinget sa nei til å utrede sykehusstrukturen i Vest-Finnmark

– Det dreier seg om å ivare­ta en befolkn­ing og imøtekomme folk i Alta som har følt seg overkjørt og neglis­ert, sa Carl-Eirik Grim­stad (V), som er de som øns­ket å utrede syke­husstruk­turen i Vest-Finn­mark.

Stortinget sa i natt nei til dokument 8-forslaget om ny utredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark fra Ketil Kjenseth, Trine Skei Grande, Terje Breivik og Carl-Erik Grimstad. Her kan du lese noe av det som ble sagt fra Stortingets talerstol. 

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

 – Norge er et langstrakt land, sa sak­sor­d­før­er Jan Steinar Johansen (Frp), og sa at det er selvfølge at innbyg­gere engas­jer­er seg og tok til ordet om å forsvare utred­ning av syke­husstruk­turen. Frp og Ven­stre ba fort­satt om utred­ning av syke­husstruk­turen.
– Det er et stort engas­je­ment for helset­jen­estene våre. Sånn må det være, og er grun­n­muren vår. Jeg har stor respekt for det folke­lige engas­je­mentet i Vest-Finn­mark, men vi starter ikke med blanke ark. Syke­husene lig­ger der de lig­ger. Norsk hel­sevesen må sørge for at tjen­estene er nær nok, sa Tuva Moflak (Ap), og viste til forståelse for at man i Alta ikke føler det som nær nok.

Fler­tal­let på Stortinget sa natt til fredag nei til forslaget om å utrede syke­husstruk­turen i Vest-Finn­mark ytterligere, og støt­tet dermed instill­in­gen Helse- og omsorgskomi­teen kom fram til 30. novem­ber.

– Sam­tidig vik­tig å påpeke at flere andre har like lang eller lenger vei enn Alta, fort­sat­te Moflak, og trakk fram at klinikken i Alta skal få utvidet tilbud enn i dag.
– Arbei­der­par­ti­et har liten tro på at man kan fly­tte et fag­miljø på rot. Betyr helsetil­budet blir mer nær, men ikke at blir mer kom­pe­tent, fast­s­lo Moflak, om fly­t­ting av syke­huset fra Ham­mer­fest til Alta. Og fast­s­lo at det Vest-Finn­mark trenger nå er ro.
– Det er ikke behov for ny utred­ning, sa Svei­n­ung Stens­land (H), og ba alle gå i seg selv. Inklud­ert Finn­markssyke­huset. Han pek­te også på at Nærsyke­huset i Alta nå blir Klinikk Alta, og trakk fram tilbudet Alta får der. Han pek­te også på kom­mu­nikasjon, og at Alta har stasjon­ert to ambu­lanse­fly.
Stensland (H): – Sjikane lyttes det ikke til
– Til slutt vil jeg takke alle som har sendt meg postko­rt, men synes het­sen flere av mine kol­le­gaer har fått. Gode argu­menter lyttes det til. Ikke sjikane, sa Stens­land, og leste opp et eksem­pel på sjikane ret­tet mot sin par­tikol­le­ga i Face­book­grup­pa Syke­hus til Alta.
– Bekym­rin­gen folk i Finn­mark opplever er sterk og den er reell, sa Kjer­sti Toppe (Sp), og viste til at det er flere fød­sler i Norge i bil­er og at det er lang vei mel­lom føde­in­sti­tusjon som i Alta. At det aller værste er tryg­gheten man mis­ter.
– Folk i Alta har en god sak, og forståelig at de kjem­per for et føde­til­bud og likeverdi­ge helset­jen­ester som andre i folk. I Sen­ter­par­ti­et ikke sette Ham­mer­fest mot Alta, sa Toppe, og tok til ordet for at det også må bygges syke­hus i Ham­mer­fest.
– Det nyt­ter ikke å be om utred­ning. Vil varsle her at vi vil stemme sub­sidiært forslaget fra Frp og Ven­stre i denne sak­en, sa Toppe.
Wilkonsen (SV): – Vært en opprivende konflikt
– Dette har vært en lang og opprivende kon­flikt. Syke­husstruk­turen er allerede plan­lagt og den er utre­det, sa Nicholas Wilkon­sen (SV), som også takket postko­r­tak­sjo­nen. Men utsette de plan­lagte utbyg­gin­gene ville han ikke.
– Alter­na­tivet å legge ned i Ham­mer­fest. Å legge ned et fag­miljø bygget opp over flere tiår er et farlig forslag. Leg­e­for­bun­det, Fag­for­bun­det og syke­pleier­for­bun­det i Finn­mark er alle enige om at dette er et dårlig forslag, påpek­te Wilkon­sen. Han pek­te også på værut­for­drin­gene i Finn­mark. At Alta har muligheter å fly til andre syke­hus i en akuttsi­tu­asjon der­som vær­forhold­ene gjør det vanske­lig i Ham­mer­fest.
– Den muligheten har man ikke i Ham­mer­fest, påpek­te Wilkon­sen.
Grimstad (V): – Er uverdige forhold i Finnmark nå
– Det dreier seg om å ivare­ta en befolkn­ing og imøtekomme folk i Alta som har følt seg overkjørt og neglis­ert. Det dreier seg om tusen­vis av men­nesker som går i fakkel­tog og som er redd for å stå uten akut­th­jelp, sa Carl-Erik Grim­stad (V), og trakk fram rap­porten fra Oslo Eco­nom­ics.
– En utred­ning er det befolknin­gen i Alta og Ven­stre vil ha. Stor­sam­fun­net har tatt feil i Alta før. La oss ikke gjøre den feilen igjen. Det er uverdi­ge forhold i Finn­mark nå. Det kom­mer sjikane og det kan Stens­land bidra til å få slutt på nå, mente Grim­stad, som øns­ket utred­ning.
– Det han­dler om vær og sikker­het. Sam­tidig er det skapt en indre strid i Vest-Finn­mark mel­lom Ham­mer­fest og Altas befolkn­ing. Her må alle ta ans­var. Det som rep­re­sen­tan­ten Stens­land beskriv­er av meldinger, og ting som er skrevet på kort, er debatt vi ikke kan ha. Det er gre­it å være skuf­fa og uenig i sak, men vi må holde oss til diskusjo­nen på en respek­t­full måte, sa Olaug V. Bollestad (KrF).
Moxnes (Rødt): – Alta har ikke de samme utfordringene som Hammerfest
– I utgangspunk­tet tenkt å støtte Ven­stre. Der­for har KrF bestemt seg for å støtte Sp sitt forslag 2. Om man ikke blir slik KrF skulle ønske så ber jeg om at når dette ved­taket er gjort. Så må vi sikre tryg­ghet, og at alle ønsker gode forhold for pasien­tene i nord. Befolknin­gen trenger å vite at det som blir ved­tatt — sånn blir det. Lang­varig diskusjon er ingen tjent med, slo Bollestad fast.
– For oss i Rødt er det vik­tig å forsvare dagens syke­husstruk­tur i Finn­mark, fast­s­lo Bjørnar Moxnes (Rødt), som heller ikke øns­ket å fordele fag­miljøene og frykt for å sette Finn­mark flere år tilbake kom­petansemes­sig.
– Et tred­je syke­hus i Finn­mark vil på samme måte ramme det faglige. Folke­tal­let i Alta er større enn Ham­mer­fest, men som inn­land­skom­mune har ikke Alta de samme utfor­drin­gene som Ham­mer­fest har. Man kan fly akuttpasien­ter fra Alta til Trom­sø, påpek­te Moxnes, og øns­ket styrk­ing av førstelin­jet­jen­estene i Finn­mark.
Helseminister Høie (H):  – Hverken faglig eller økonomisk grunnlag
Helsem­i­nis­ter Bent Høie (H) sa seg enig med Moxnes. Han viste til at syke­husstruk­turen har vært vur­dert i flere omganger og at de poli­tiske førin­gene er godt forankret.
– Det er hverken faglig eller økonomisk grunnlag til å etablere tre syke­hus i Finn­mark, fast­s­lo helsem­i­nis­teren, og sa at pasient­grunnlaget er for liten i Finn­mark til syke­hus både i Alta og Ham­mer­fest.

Forslaget fra Frp og Ven­stre fikk 31 stem­mer. 67 stemte mot, og dermed har Stortinget sagt sitt i debat­ten om syke­husstruk­turen i Vest-Finn­mark.

– Det er mange innbyg­gere som er bosatt i min­dre kom­muner som har like langt eller len­gere rei­sevei til syke­hus, som Alta. Men de fær­reste av de har det tilbudet som bygges ut i Alta nå. En utred­ning vil ha det resul­tat at det skaper usikker­het om syke­huset og fag­miljøet i Ham­mer­fest. Det vil skape sår­barhet for hele Finn­marks befolkn­ing. Der­for gjen­tat­te ganger har advart mot denne type utred­ninger, fast­s­lo helsem­i­nis­ter Bent Høie.
Høie (H): – Er grunn til å stille store spørsmålstegn
Toppe ba om et eksem­pel på hva som er styr­ket i Alta:
– Styrkin­gen er det fler­tal­let stiller seg bak om Klinikk Alta, svarte Høie, og viste til bl.a. trom­bol­yse-behan­dling for sla­grammede som ikke lå inne i det opprin­nelige forslaget.
– Det er store grun­ner til å stille store spørsmål­stegn med begge utred­nin­gene til Oslo Eco­nom­ics. Uten at jeg skal gå inn på det her, svarte helsem­i­nis­teren på spørsmål fra Grim­stad, som også hevdet at det er let­tere å rekrut­tere leg­er til Alta.
– Hvis man gjør noe som set­ter syke­huset i Ham­mer­fest i fare. Så svekker man rekrut­terin­gen til Ham­mer­fest. Befolknin­gen på kys­ten har ikke alter­na­tiv. Alta har to ambu­lanse­fly stående klar. For befolknin­gen på kys­ten finnes det ikke alter­na­tiv der­som syke­huset i Ham­mer­fest ikke eksis­ter­er i framti­den, svarte helsem­i­nis­teren.
Anti (Sp): – Lettere å rekruttere samisk språklige leger til Alta
– I syke­hus­de­bat­ten som ras­er legges det opp til kamp mel­lom Ham­mer­fest og Alta. Sen­ter­par­ti­et er ikke med på det, sa Nan­cy P. Anti.
– Det er ikke Alta eller Ham­mer­fest som har lengst rei­sevei. Stengte fjellover­ganger stop­per deg uansett hvilken vei du skal, fort­sat­te Anti, som tok til ordet for at det også er let­tere å rekrut­tere samisk språk­lige leg­er til Alta enn til Ham­mer­fest.
– Fødeavdel­ing i Alta skal ikke gå på bekost­ning av Ham­mer­fest, påpek­te Anti.

Sen­ter­par­ti­et fores­lo å utvide spe­sial­is­thelset­jen­estetil­budet i Alta med en fødeavdel­ing og utgreie nød­vendi­ge akut­t­funksjon­er i tilknyt­ing til dette, men dette ble også ned­stemt i Stortinget rundt klokken 01.20 natt til fredag.

Bengt Rune Strifeldt (Frp) fra Alta tok ikke uven­tet til ordet for utred­ning, lang rei­sevei til syke­hus, og avs­lut­tet med at det er en trist dag når det nå er fler­tall for å ikke ønske utred­ning.
Haukland (H): – Har vært en krevende sak
– Dette har vært en krevende sak. Jeg vur­derte om jeg måtte slippe å stemme. Pres­set har vært stort og har vært krevende. Er utred­ning lurt? Eller er utbyg­ging lurt? Vi i Høyre har kom­met fram til at det ikke er lurt å stoppe utbyg­ging i Alta og utbyg­ging i Ham­mer­fest. Forslaget fra Ven­stre vil stoppe utbyg­ging i mange år, sa Mar­i­anne Hauk­land (H) fra Alta.
– Vest-Finn­mark har ikke tid til å vente mer. Vi rea­ger­er på at de tilbu­dene vi få i Alta nå blir omtalt som smuler. Heller ikke keis­er uten klær. Ord­valg fra de som ønsker å stanse utbyg­ging, fort­sat­te Hauk­land, og trakk fram eksem­pler på helset­jen­ester Alta får.
– Vi har den her debat­ten i dag knyt­tet til et bak­en­forliggende ønske om å fly­tte syke­huset fra Ham­mer­fest til Alta. I Finn­mark har vi to syke­hus. Befolkn­ing til et, men are­al til mange. Vi har i Ham­mer­fest og Kirkenes, tok Ingalill Olsen (Ap) til ordet for. Og viste til at det også har vært stort fokus i Ham­mer­fest for å beholde syke­huset i Ham­mer­fest.
– Ven­stre pås­to i val­gkam­p­en at de hadde lev­ert inn dette forslaget til Stortinget. Det er ikke kor­rekt. Det ble lev­ert inn etter val­gkam­p­en, påpek­te Ingalill Olsen, og viste til Frp og Ven­stre i bud­sjet­tet ikke har fores­lått å legge ei kro­ne til syke­hus i Alta.
– Gode tjen­ester krev­er gode ansat­te. Å fores­lå å legge ned fag­miljø for så å bygge opp nytt. Det er user­iøst, sa SVs Nicholas Wilkon­sen i debat­ten.
Strifeldt (Frp): – Tok seks dager før jeg selv ble sendt til UNN
– Jeg opplevde selv å brekke ryggen. Beskje­den fra UNN at jeg skulle holdes helt i ro. Dette var en skade dem ikke kunne behan­dle i Ham­mer­fest. Det tok seks dager før jeg ble sendt til Trom­sø, hevdet Bengt Rune Strifeldt, og bruk­te også døds­fall til et fam­i­liemedlem som eksem­pel på feilsend­ing til Ham­mer­fest.
Ingalill Olsen sto fast på dagens syke­husstruk­tur, og viste til befolkn­ingstall som sokn­er til Ham­mer­fest og Alta.
– Finn­mark er et enormt stort folk, og det er lite folk. Det er et krevende dilem­ma. Der­for tar ordet for å se det med en søringsøyne. Når man kom­mer til Finn­mark så ser man hvor­dan søringer har behan­dlet Finn­mark, sa Per Olaf Lundteigen (Sp), som tok til ordet for at utbyg­ging i Ham­mer­fest ikke må stans­es. Men sam­tidig bygge opp et omfat­tende helsetil­bud i Finn­mark.
– Jeg må bare gjen­ta meg selv. Denne syke­hus­de­bat­ten er så mye mer. Vi står fort­satt med lua i hån­da. Alt av forbedringer i Finn­mark må gå på bekost­ning av noe alle. Vi må ta til takke til det måtte være. Han­dler om folk, og tryg­ghet. At vi i Finn­mark har samme tryg­ghet som alle andre har. Gode desen­tralis­erte tjen­ester i stedet for at hel­se­in­sti­tusjonene skal konkur­rere med hveran­dre, sa Nan­cy (Sp).
Høie (H): – Det er ikke befolkningsgrunnlag for tre sykehus i Finnmark
– Enkelte har forsøkt å skape et inntrykk at stor­sam­fun­net her kom­mer med dårlig behan­dling av Finn­mark. Det er ikke slik at alle i Finn­mark ønsker dette, sa helsem­i­nis­ter Høie, og påpek­te at det ikke er befolkn­ings­grunnlag for tre syke­hus i Finn­mark.
– Jeg har stor forståelse for his­to­rien Strifeldt har, og får beskjed om at han skulle vært sendt til UNN. Der­for så vik­tig å bygge opp det som er plan­lagt i Alta for å ta avgjørelsen der om pasien­ten skal sendes til Ham­mer­fest eller Trom­sø. Fag­folkene i Finn­mark står på døgnet rundt for å sikre befolknin­gen tryg­ghet ofte under vanske­lige forhold, slo helsem­i­nis­teren fast.
Ønsker du å få med deg debat­ten i sin hel­het så finner du opp­tak i Stortingets videoarkiv her.

– I Finn­mark har vi to syke­hus. Befolkn­ing til et, men are­al til mange, sa stort­ingsrep­re­sen­tant Ingalill Olsen (Ap) fra Havøy­sund.

30. novem­ber sa også fler­tal­let i Helse- og omsorgskomi­teen nei til disse forsla­gene:
Forslag 1 (fra Frem­skrittspar­ti­et og Ven­stre):

Stortinget ber reg­jerin­gen iverk­sette en uavhengig hel­hetlig utred­ning av syke­husstruk­turen i Vest-Finn­mark.

Forslag 2 (fra Sen­ter­par­ti­et):

Stortinget ber reg­jeringa utvide spe­sial­is­thelseten­estetil­bodet i Alta med ein fødeavdel­ing og utgreie nød­vendi­ge akut­t­funksjonar i tilknyt­ing til dette. Det må leg­gast til grunn at det blir bygt nytt sjuke­hus i Ham­mer­fest og at sjuke­husa i Finn­mark samar­bei­der i ein nettverksmod­ell for å gi heile befolkninga eit likeverdig helsetil­bod av god kvalitet.

Forslag 3 (fra Ven­stre):

Stortinget ber reg­jerin­gen utrede akuttsyke­hus i Ham­mer­fest, akuttsyke­hus i Alta og akuttsyke­hus både i Alta og Ham­mer­fest.

Forslag 4

Stortinget ber reg­jerin­gen sørge for at utred­nin­gene om frem­tidig syke­husstruk­tur i Vest-Finn­mark vur­deres særskilt opp mot andre geografiske områder med flere syke­hus (på min­dre are­al, en min­dre befolkn­ing og med kor­tere avs­tander) enn det er i Vest-Finn­mark, slik som Ofoten, Vesterålen, Lofoten, Hardan­ger, Voss osv.

Forslag 5

Stortinget ber reg­jerin­gen fremme sak for Stortinget om frem­tidig syke­husstruk­tur i Vest-Finn­mark.

Annonse:

Annonse:

 

 

Del dette: