SV ble beskyldt for å være populistisk i eldreomsorgsaken

Fra taler­stolen langet Arbei­der­par­ti­ets Elin Holm­gren (t.h.) ut mot SV, som ble beskyldt for å ha kom­met med pop­ulis­tiske utspill i avisa. – Hvis det er pop­ulis­tisk å lytte til og ta folks prob­le­mer på alvor. Så er vi stolt av det, svar­er Johansen. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

– Når det er snakk om eldreom­sorg så blir jeg egentlig rett ut lit­te­grann for­ban­na når man skal slå poli­tisk mynt på ei svak gruppe, sa Elin Holm­gren (Ap), og varslet at hun kun støt­tet et av forsla­gene SV kom med.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN
bej@hammerfestingen.no

– Vi kan godt over­sende forsla­gene fra SV, men det eneste jeg er enig i er å se på Krøke­bærveien som er i nærheten av et syke­hjem, sa Arbei­der­par­ti­ets Elin Holm­gren da hun sto på taler­stolen.

Kom­munestyret behan­dlet i dag KS-rap­porten om hjemme- og insti­tusjon­st­jen­esten i Ham­mer­fest, som har mange man­gler. Og fort­satt står det 16 eldre på ven­teliste til langtid­splass, ble det bekreftet fra admin­is­trasjo­nen under møtet.

Se hele debat­ten på kom­munens web-TV (klikk på KS-rap­porten om… del 1 og del 2):
http://hammerfest.kommunetv.no/bruker/Default.aspx?sid=1&cid=1&movieID=58&autoplay=true#

– Tatt lang tid å få rik­tige tall
I forslaget fra SV pekes det på at Ham­mer­fest har hatt for lite langtid­plass­er for eldre siden høsten 2015 da Kirkeparken omsorgssen­ter (KOS) åpnet, og at det i etterkant har tatt lang tid å få de rik­tige tal­lene på bor­det når det gjelder ven­telis­tene.

– Det fikk vi i fjor som­mer. Etter det har det vært rap­porter, work­shops og små tiltak som å åpne en ekstra avdel­ing på KOS, påpeker Rei­dar Johansen (SV), og vis­er til at det er for­ven­tet at antallet eldre i kø for langtid­splass kom­mer til å øke.

I forslaget fra SV påpekes det at råd­man­nen selv kan komme opp med de forsla­gene admin­is­trasjo­nen men­er er gjen­nom­før­bare, men lis­tet selv om mange punk­ter par­ti­et men­er er gjen­nom­før­bar.

Fak­sim­i­le fra avisa Ham­mer­festin­gen: Prob­lemene i eldreom­sor­gen har vært tema i lang tid.

Forsla­gene fra SV
– Klargjøring av boli­gene (ved siden av syke­hjem­met) i Krøke­bærveien i Rype­fjord til beman­na omsorgs­boliger.
– Tur­istveien 51 vur­deres revet, tom­ta vur­deres brukt til nytt sen­ter for demente, alter­na­tivt til beman­na omsorgs­boliger
TFF skal fly­tte beboerne fra Finn­marksveien (bak brannstasjo­nen) til Mel­lom­van­net i løpet av om lag et år. Boen­hetene her kan omgjøres og rustes opp til beman­na omsorgs­boliger.
– Isveien 16 omgjøres til boliger for demente (med utagerende adferd).
– Vur­dere å sette opp nytt midler­tidig syke­hjem i brakker for eksem­pel på Mel­lom­van­net boligfelt om det er ledig tomt for det.

– Inviter­er SV til debatt
– Jeg håper nem­lig, og jeg inviter­er SV til videre debatt om dette temaet. Vi har job­ba så mye med det i KOU, vi har etter­spurt, og vi har job­ba samtlige poli­tik­era i KOU for å prøve å få til ei løs­ning på det her, sa Elin Holm­gren (Ap) fra taler­stolen, og la ikke skjul på hva hun mente om SVs utspill i avisene.

– Når man da beg­ynne og skal slå det opp pop­ulis­tisk i avisa  at vi skal fikse demen­som­sor­gen i Ham­mer­fest. Så er det er ikke bare demen­som­sor­gen, som trenger å bli fik­set. Jeg håper neste gang vi har kom­munestyre at dere også kom­mer ut i avisa med rekrut­ter­ing. Hva skal vi gjøre for å få rekrut­tert flere fag­folk? For vi har bygg nok, men vi man­gler fag­folkene, påpek­te Holm­gren, og la alt­så ikke skjul på at utspil­lene i media irriter­er henne.

– Hvis det er pop­ulis­tisk å lytte til og ta folks prob­le­mer på alvor. Da er vi stolt av å være pop­ulis­tisk, svar­er Rei­dar Johansen (SV) til beskyld­nin­gen.

– Kan ikke ha midler­tidi­ge løs­ninger
Holm­gren var alt­så bare enig med SV i at admin­is­trasjo­nen kan klargjøre Krøke­bærveien, og la til at hun selv har job­bet mange år i hjemmesyke­pleien. Samt på syke­hjem­met.

– Reg­n­er med Rei­dar at du var med på å ved­ta å bygge det, og da var heller ikke fag­folkene med. Så inviter­er deg til å inklud­ere fag­folkene mer i disse pros­essene. Krøke­bærveien ville vi ha som omsorgs­bolig med gang inn til syke­hjem­met, sa Elin Holm­gren, og ba om hel­hetlig tenk­ing for å få løst prob­lemene i eldreom­sor­gen.

– Vi kan ikke holde på med slike midler­tidi­ge løs­ninger som SV fores­lår. Der­for har Ap frem­met et forslag som gjør at fag­folkene kan sette seg ned og jobbe med prob­lematikken og ta de diskusjonene, og så får vi via rep­re­sen­tan­tene i KOU følge nøye med i denne utviklin­ga.

– Vi kom­mer fort­satt til å presse på
– Poenget er at det ikke har skjedd noe. Vi har tatt prob­lemene til kom­munestyret, og ut i medi­ene. Vi gjør en jobb for de som har stemt på oss, fort­set­ter Rei­dar Johansen, og lover Holm­gren og andre at SV fort­satt kom­mer til å presse på når det gjelder prob­lemene i eldreom­sor­gen.

– Vi sier ikke at vi har de per­fek­te løs­nin­gene, men vi job­ber både poli­tisk og vi snakker med pub­likum. I fjor gikk vi rundt og kart­la prob­lemet. Rett og slett hadde telling. Hvis noen tror at de kan løse et slikt prob­lem internt og i lukkede rom, er det helt gre­it for meg, men vi job­ber for vel­gerne våre, fast­slår Rei­dar Johansen.

– Hvor­dan tror du situ­asjo­nen hadde vært der­som SV ikke hadde job­bet de siste måne­dene for å få søkelys på prob­lemene eldreom­sor­gen har?

– Da har nok mange pårørende fort­satt lurt på hvor­for deres eldre ikke får plass. For vi poli­tikere fikk hele tiden høre når vi spurte at vi har plass nok i Ham­mer­fest i 25 år framover, og det trodde vi, svar­er Rei­dar Johansen.

SV støt­tet Ap’s forslag:

Dette ble ved­tatt i kom­munestyret i dag.

Her finner du hele sak­spro­tokollen fra kom­munestyremøtet i dag:
http://postjournal.hammerfest.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=914&documentTypeId=MP

 

Ukens avis, som kun har fokus på det som skjer i Ham­mer­fest og ham­mer­festinger, kan du også lese dig­i­talt.

Vår dig­i­tale avis (pdf) finner du her:
https://www.buyandread.com/pub.htm?pub=hammerfestingen

Del dette: