Her blir sykepleier og demenskoordinator Wenche Kosowski hedret med pris

Wenche Kosows­ki (num­mer to fra ven­stre) over­rekkes her årets demen­spris. Foto: Pri­vat

I forbindelse med Verdens Alzheimersdag delte Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeslag for Finnmark i kveld ut årets demenspris til demenskoordinator og sykepleier Wenche Kosowski.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

– Demen­sprisen er en hon­nør til en innsats utenom det van­lige, og kan gå til en enkelt­per­son, en gruppe men­nesker, en pårørende eller en enhet som for eksem­pel en insti­tusjon, et dagsen­ter, en avdel­ing eller en annen virk­somhet som har frem­met demenssak­en. Fylkeslaget har fått inn forslag fra hele fylket på sterke kan­di­dater, og den som har vun­net prisen i år er demen­sko­or­di­na­tor og syke­pleier Wenche Kosows­ki, forteller Beate Juliussen i Demensforenin­gen i Ham­mer­fest.

Prisen ble i kveld delt ut på Kirkeparken omsorgssen­ter, og prisvin­neren fikk også en opp­merk­somhet fra sin arbei­ds­giv­er Ham­mer­fest kom­mune.

I begrun­nelsen for hvor­for net­topp Wenche vin­ner årets pris står det:

Wenche job­ber kun i 20 %  still­ing som demen­sko­or­di­na­tor. I til­legg til dette job­ber Wenche 80 % i hjemmesyke­pleien. Hun har sitt arbei­dsst­ed på Kirkeparken omsorgsen­ter. Wenche gjør en utrolig bra jobb for de demente og pårørende her i byen. Langt over hva som kan for­ventes. Hun tilbyr seg alltid å hjelpe og hun er en utrolig bra sam­talepart­ner for både de pårørende og de demente. De som er syke har veldig stor tiltro til henne og hun har en utrolig god måte å kom­mu­nis­ere med de syke på som gjør at de får tillit til henne. Dette gjør at situ­asjon ved avlast­ning og tiltak i hjemmene blir smidig og at den demente føler seg vel ivare­tatt. Wenche er hele tiden på tilbudssi­den og dette gjør mange situ­asjon­er enklere og let­tere for de pårørende.”

–Hun møter opp på våre møter i Demensforenin­gen selv om dette er på kveld­stid. Hun tilbyr seg også å avlaste de pårørende på etter­mid­dagstid, forteller Juliussen.

Wenche sitt arbeid og engas­je­ment for denne grup­pen strekker seg langt utover det man kan for­vente, og Ham­mer­fest Demensforen­ing har der­for øns­ket å hedre Wenche for den jobben hun gjør for de dementsyke i Ham­mer­fest.

Annonse:

Alle helårsabon­nen­ter av Ham­mer­festin­gen vil i løpet av kort tid få Ham­mer­festin­gens fordel­sko­rt. Les mer om dette på våre nettsider.

Del dette: