Hadde tre, men fra høsten er det bare en TIP-klasse

– Dette har nok abso­lutt en sam­men­heng med nedgan­gen vi har sett i oljein­dus­trien, sier rek­tor Daniel Ran­dolph ved Ham­mer­fest videregående skole om årets søk­er­tall til Teknikk og indus­triell pro­duk­sjon (TIP). Foto: Lars Bjørk­li

Hammerfest videregående skole merker allerede kommende skoleår at ungdommer styrer vekk fra olje- og gass-studier, men får vi denne uken positive nyheter fra olje- og gassindustrien som gir ungdommen tilbake trua på industrien som framtidig arbeidsplass?

Av LARS BJØRKLI og BJØRN EGIL JAKOBSEN
lars@hammerfestingen.no / bej@hammerfestingen.no

Mandag er pressen invitert til en brief om kon­sekven­sutred­nin­gen for Johan Cast­berg-fel­tet, og Sta­toils områdedi­rek­tør Siri Espedal og pros­jek­t­di­rek­tør Knut Gjert­sen kom­mer til Ham­mer­fest for å pre­sen­tere resul­tatene. Hva de har med er ikke kjent.

Lokalt har trua på olje- og gassin­dus­trien, som fram­tidig arbei­d­splass blant årets tien­deklassinger, dalt merk­bart. Avisa Ham­mer­festin­gen kunne i for­rige uke melde at kom­mende års søk­er­tall hos Ham­mer­fest videregående skole vis­er stor nedgang i antall søkere til Teknikk og indus­triell pro­duk­sjon (TIP). Alt­så indus­trifag, som er vik­tig for rekrut­terin­gen til olje- og gassin­dus­trien.

For bare noen få år siden hadde man tre TIP-klass­er i Ham­mer­fest, men fra høsten går man i gang med bare en, bekrefter skolen.

– Dette har nok abso­lutt en sam­men­heng med nedgan­gen vi har sett i oljein­dus­trien, sier rek­tor Daniel Ran­dolph til avisa Ham­mer­festin­gen.

Les i vår papir- eller e-avis: Ung­dom vel­ger helsefag, men svik­ter indus­tri

For noen år siden var det også lange ven­telis­ter for å komme inn på kjemipros­ess, som er faget som byg­ger på TIP, og rek­toren peker alt­så på at innstram­min­gen i olje­sek­toren har hatt sitt og si.Det er nok der­for mange med stor spen­ning ser fram til resul­tatene for kon­sekven­sutred­nin­gen for Johan Cast­berg-fel­tet, og hva med drift­sor­gan­isas­jo­nen? Blir den lagt til Ham­mer­fest, som blant annet Finn­mark fylkest­ing enstem­mig har ved­tatt å kreve. For her i Finn­mark menes det blant annet at et drift­skon­tor for Johan Cast­berg i Ham­mer­fest vil løfte petro­le­um­sklyn­gen i byen til et nytt nivå, er det beste for Finn­mark, og det har mange ganger fra poli­tisk hold blitt pekt på at en rød tråd i poli­tiske ved­tak har vært at aktivitet uten­for kys­ten av Finn­mark skal gi ringvirkninger i Finn­mark.

Annonse:

Annonse: Kjøp bil­let­ter på https://3bfestivaldrift.ticketco.no/

Del dette: