Hammerfestingen

Tildelt etter fullmakt:

Tre søkere har fått skjenkebevilling

Bæivi AS ved Eirik Bæivi har i sommer fått skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3 innenfor kommunens maksimaltider i sine lokaler i den gamle kantina i Isbjørnhallen.

Turistua Drift AS, Bæivi AS på Fuglenes og Nordmathus AS (Soma) har fått innvilget søknader om skjenkebevillinger i sommer.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Annonse
Annonse
Annonse

Rådmannen har i sommer fattet tre vedtak i henhold til delegert fullmakt, og redegjør onsdag i Hovedutvalget for helse om omsorg og i formannskapet torsdag for avgjørelsene.

Bæivi AS ved Eirik Bæivi:

«Har søkt og fått innvilget alminnelig skjenkebevilling for kantina i Isbjørnhallen. Bæivi AS opplyste i søknaden at skjenkestedets driftskonsept er spiseplass for bespisning av lunsj og middag, samt avholdelse av lukkede selskap og arrangementer.

Det ble søkt om skjenking av gruppe 1, 2 og 3 innenfor kommunens maksimaltider. Søknaden har rutinemessig vært sendt på høring til politiet, skattemyndighetene og rus- og psykiatritjenesten, og det kom ikke merknader eller innvendinger til søknaden.

Det forelå etter rådmannens vurdering ingen grunner etter alkoholloven eller kommunens alkoholpolitiske retningslinjer som tilsa at skjenkebevilling ikke burde gis, og bevilling ble innvilget i vedtak 23.06.21.»

Styrer for bevilligen er Eirik Bæivi (48), og hans stedfortreder Gøril Strømme Dagsvold (28).

Turistua Drift AS:

«Har søkt og fått innvilget alminnelig skjenkebevilling for skjenkestedet Northernmost Arctic Lodge, (de gamle lokalene til Turistua på Salen).

Bevillingssøker har i søknaden beskrevet sitt driftskonsept som kafe, spiserestaurant og servering i overnattingssted, med tilbud om servering til møter/konferanser, selskaper/arrangementer, turister og ordinær restaurantvirksomhet.

Turistua har fått skjenkebevilling. Bildet er fra oppussinga som ble påbegynt i fjor. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

Det ble søkt om skjenking av gruppe 1, 2 og 3 innenfor kommunens maksimaltider. Søknaden har rutinemessig vært sendt på høring til politiet, skattemyndighetene og rus- og psykiatritjenesten.

Politiet og rus- og psykiatritjenesten hadde ingen merknader til søknaden.

Det forelå etter rådmannens vurdering derfor ingen grunner etter alkoholloven eller kommunens alkoholpolitiske retningslinjer som tilsa at skjenkebevilling ikke burde gis, og bevilling ble innvilget i vedtak 15.06.21.»

Styrer for bevillingen er Tonje Løkke (42), og hennes stedfortreder er Amalie Bornø (23).


Nordmathus AS (Soma på Nissensenteret):

«Har søkt og fått innvilget utvidelse av eksisterende skjenkebevilling for skjenkestedet Soma, som er lokalisert på Nissensenteret, til også å gjelde utendørs arealer.

Det omsøkte skjenkearealet ligger i direkte tilknytning til Somas inngang på sjøsiden, og utgjør ca. 37,5 kvm. Arealdisponeringen er avklart med grunneier Hammerfest kommune, og arealene er inngjerdet.

Soma fikk i sommer innvilget skjenkebevilling utenfor lokalene også. På bildet eierne Solveig Mathisen og Asbjørn Nakken. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

Søknaden har rutinemessig vært sendt på høring, og det kom ingen merknader. I tillegg til alkoholloven og kommunens alkoholpolitiske retningslinjer, har også kommunens retningslinjer for utleie av Rådhusplassen blitt vurdert.

Det forelå etter rådmannens syn ingen grunner som tilsa at utvidelse av skjenkebevilling til utendørs arealer ikke burde gis, og søknaden ble innvilget i vedtak 09.07.21.»

Styrer for bevillingen er Solveig Mathisen, og stedfortreder er Asbjørn Nakken.

I forslag til vedtak tas de innvilgede salgs- og skjenkebevillnger etter delegert fullmakt sommeren 2021 til orientering.