Tre har søkt om å få bygge leilighetsbygg på tidligere barnehagetomt

Etter råd­man­nens vur­der­ing er total sett dette kon­septet det beste på tom­ta hvor tidligere Illus­trasjon: Verte

Bare en av de tre kan få den sentrale tomta på 2.800 kvadratmeter øverst på Fuglenes, men et av konseptene mener rådmannen skiller seg ut som det beste.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN/ bej@hammerfestingen.no

– Etter råd­man­nens vur­der­ing er det totalt sett Bar Eien­dom As sin søk­nad som
tre­f­fer best i forhold til de kri­terier som er satt i annon­sen, ret­ningslin­jene for tildel­ing av tomter/områder i Ham­mer­fest kom­mune og kravene i detaljreg­u­ler­ing for Håja barne­hage og boliger ved Fv. 391, går det fram av sak­sutred­nin­gen i forkant av møtet i Styret for miljø og utvikling 30. jan­u­ar.
– Alle tre godt etablert
Råd­man­nens anbe­fal­ing er der­for at tomten Forsølveien 40 tilde­les Bar Eien­dom AS, men man men­er at alle søk­ernes kap­a­sitet og gjen­nom­føring­sevne er noen­lunde lik. Da de alle er godt etablerte og erfarne sel­skaper innen­for sine felt.
De tre søk­erne er Ham­mer­fest Entre­prenør AS, Bar Eien­dom AS og D&C Eien­dom.
Bar Eien­dom As vil pros­jek­tere oppføring av to bygg med 12 boen­heter hver over tre
plan, fordelt på 12 stk ett rom­slei­ligheter med et are­al på 24,5 m² og 12 stk to roms
lei­ligheter med et are­al på 49,3 m².  Lei­lighetene vil bli tilret­te­lagt for utleie eller salg til marked­spris. Mål­grup­pen er unge etablerere.

Forsølveien 40 (hvor tidligere Fugle­nes­f­jel­let barne­hage var) lig­ger ved Melkøyveien, og slik ser Bar Eien­dom AS for seg de to lei­lighets­byggene de ønsker å bygge på tom­ta.

Hammerfest Entreprenør AS
Ham­mer­fest Entre­prenør anslår en kost­nad per m² for leiligheter/studio lei­ligheter som lig­ger i mel­lom 20 og 45m² på rundt kr 30 000- 37500 pr m². Med et tomteare­al på 2800 m² og ved 60% utnyt­telse på bebygd are­al så bereg­n­er HE å bygge 3360m² totalt, fordelt over to etas­jer.
Ham­mer­fest Entre­prenør beskriv­er et bygg på to etas­jer på ca. 1.800 kvadrat­meter per etas­je, og lei­ligheter med en snittstør­relse på 40 kvadrat­meter og totalt 36 til 38 enheter. Mål­grup­pen er blant annet stu­den­ter.
D&C Eiendom AS
D&C Eien­dom beskriv­er i sin søk­nad kon­septet til Ham­mer­fest Utleiebygg SUS og 16 stk torom­slei­ligheter for utleie. Lei­lighetene vil ha et are­al på ca. 45 m², med et soverom. Leiepris vil ligge på ca. 8.000 kro­ner per måned basert på en estimert byggekost­nad på i under­kant av 30.000 kro­ner. Leiepris vil ligge på ca. 8.000 kro­ner per måned. Mål­grup­pen for utleieboli­gene er enslige og par som har behov for lei­lighet i

 

 

Del dette: