Annonse

Trosset advarsler, har nå fagbrev og fast jobb som prosessoperatør

Anna Vik (21) fra Bodø ble frarådet å gå yrkesfag av familie og rådgivere. Nå stortrives hun i et ungt miljø på Melkøya der hun jobber som prosessoperatør.
Anna Vik (21) fra Bodø ble frarådet å gå yrkesfag av fam­i­lie og råd­gi­vere. Nå stor­trives hun i et ungt miljø på Melkøya der hun job­ber som pros­es­sop­er­atør.

Artikke­len er skrevet av Ham­mer­festin­gen Marked på opp­drag fra Petro Arc­tic. http://www.petroarctic.no/

Mange unge har de siste årene blitt rådet bort fra utdan­ning innen­for oljenærin­gen.
I Ham­mer­fest hvor man før har hatt tre fulle klass­er, er det i dag bare seks elever som har val­gt Kje­mi og Pros­ess VG2. Men nå ser det ut til å gå mot lysere tider.

Flere av de som har vært lær­linger i denne indus­trien har nå fått faste still­inger. En av dem, Anna Vik (21) fra Bodø, som tidlig fikk inter­esse i ret­ning av både Sta­toil og indus­trifag.
Også hun hadde råd­gi­vere og fam­i­lie som rådet henne til å ikke ta yrkesfag. Hun forteller at selv lærere på ung­domsskolen snakket ned fagut­dan­nin­gen, og at det ikke var noe for dyk­tige elever med gode karak­ter­er.

– I til­legg pås­to de fleste at oljened­turen var startet, forteller 21-årin­gen, som tros­set rådene og de dys­tre spå­dommene. Etter å ha hatt utplasser­ing i niende klasse som sveis­er, var hun klar på at det var noe slikt hun øns­ket å bli. Teknikk og indus­triell pro­duk­sjon (TIP) var hennes studieretning.

Kult som jente i industrien

– Jeg hadde en lær­er som var utdan­net sveis­er, og som hadde job­bet på verft i mange år. Det var nok hun som fikk meg til å se at det var kult å være jente i indus­trien, og en jente som sveiset. Etter at vi fikk prøvd oss innen tre forskjel­lige lin­jer på utplasser­ing var det liten tvil i mitt hode. Dette ville jeg bli, forteller Anna Vik, som allerede fra barn­dom­sti­da har hatt sansen for olje­sel­skapet Sta­toil.

– Far­mor skulle sikre oss barnebarn med å kjøpe aksjer, og Sta­toil var et av de sel­skapene hun kjøpte aksjer i. Det var kjem­pear­tig når de hadde utbytte og jeg fikk brev fra Sta­toil om at de satt inn penger på kon­toen min. I til­legg ble jeg invitert på gen­er­al­for­sam­ling, og det syntes jeg var veldig stas. Allerede den gang sa jeg at dit vil jeg, de skal jeg jobbe sam­men med. En fin måte å rekrut­tere på, tipser Vik lat­ter­mildt.

To arbeidstilbud

Anna Vik har en spennende og morsom hverdag på Melkøya, hvor hun jobber med topp moderne teknologi.

Anna Vik har en spen­nende og mor­som hverdag på Melkøya, hvor hun job­ber med topp mod­erne teknolo­gi.

Etter to år som lær­ling fikk Vik i fjor fag­brev som pros­es­sop­er­atør. Hun fikk bestått meget godt på fag­prøven, men på dette tid­spunk­tet var det fort­satt ned­skjæringer i næringer og ingen lyse utsik­ter for fast jobb.
Heldigvis fikk hun tilbud om en midler­tidig still­ing i «stansteamet» ved Ham­mer­fest LNG. Etter revisjon­sstansen som ble gjen­nom­ført tidligere i år ble igjen fremti­den usikker for Anna, men like før den midler­tidi­ge still­in­gen skulle utgå har tidene snudd til det bedre.
Hun fikk da tilbud om to still­inger i Sta­toil, og val­gte snøhvi­tan­legget ved Ham­mer­fest.

Mange på samme alder

– Det var en utrolig flott følelse å få tilbud om fast still­ing. Når en job­ber som midler­tidig står livet litt på vent, og man vet aldri hva som skjer, med­gir 21-årin­gen.
At bodø­jen­ta val­gte LNG-fab­rikken i Ham­mer­fest er det flere grun­ner til, og sier at først og fremst så trives hun utrolig godt her.
– Arbei­dsmiljøet er fan­tastisk, og vi er mange som er på samme alder. I til­legg er Ham­mer­fest LNG flinke på å utvikle folk. De tar vare på oss, og her får vi sjansen til å prøve nye opp­gaver vi kan­skje ikke er utdan­net for under god ret­tled­ning.

Følg magefølelsen

– Her har de tro på at vi får det til, og de gir oss god støtte til for eksem­pel videreut­dan­ning og det å kla­tre videre på sti­gen. Som utdan­net pros­es­sop­er­atør kan man for eksem­pel få led­er­er­far­ing ved å være koor­di­na­tor. Vil man satse er det bestandig muligheter her for akku­rat det, påpeker Anna Vik, og opp­for­dr­er andre unge til å følge sin egen mage­følelse.

– Er det noe man har lyst å gjøre så følg din mage­følelse. Selv om andre kan­skje ser på TV at oljeprisene har falt og påstår at fremti­den er usikker. Ikke vær redd for at det av og til er ned­tur­er. Det vil det være over alt bort­sett fra i helsesek­toren. Er dette noe man inter­esser­er seg for så finner du et ekstremt mor­somt yrke, og blant annet her på Melkøya har vi teknolo­gi på et kjem­pe­høyt nivå og alt er topp mod­erne.

Pensjonistbølge kommer

Ragnhild Rønning fra Statoil forteller om et stort behov for rekruttering de kommende årene. Samtidig er hun imponert over kvaliteten på lærlingene de har rekruttert. (Foto: Kim Stian Strømme)

Ragn­hild Røn­ning fra Sta­toil forteller om et stort behov for rekrut­ter­ing de kom­mende årene. Sam­tidig er hun impon­ert over kvaliteten på lær­lin­gene de har rekrut­tert.
(Foto: Kim Stian Strømme)

Ragn­hild Røn­ning, kom­mu­nikasjon­sled­er i Sta­toil på Melkøya, bekrefter at det vil være store muligheter fre­mover for petro­le­um­snærin­gen i nord. Det arbei­des stadig med å bygge opp kom­petanse i nærhet til aktivitetene, og forteller at dette vil gi økte ringvirkninger til leverandørindus­trien. Men hun påpeker at nærin­gen nærmer seg et gen­erasjon­sskifte, og der­for er man avhengig av at de unge finner nærin­gen attrak­tiv.

– Vi vet det vil være et stort behov for rekrut­ter­ing de kom­mende årene. Det vil blant annet komme en pen­sjon­ist­bølge snart. Vi har mange i vok­sen alder som er fer­dig i arbei­d­slivet de neste 5–10 årene. Det vil bli en kjem­pestor jobb å erstat­te dem, og vi vil ha et enormt behov å erstat­te de med kom­pe­tente fag­folk, sier Røn­ning.

Mennesker i fattigdom

Dette er pos­i­tive nyheter for ung­dom­men. De som vel­ger som Anna. Her vil det være gode muligheter fre­mover, men­er Røn­ning og min­ner om at ver­den vil trenge ener­gi fra olje og gass også i fremti­den.

– Det overordnede bildet i ver­den sier at vi får en stor befolkn­ingsøkn­ing de neste årene. Og svært mange av disse lever i fat­tig­dom. Disse men­neskene trenger ener­gi. Så uansett hvor­dan man vrir og vender på det må olje og gass være en del av energimik­sen i mange år framover, sier hun, men påpeker at man selvsagt også skal satse på forny­bar ener­gi.
– Vi satser på forny­bar ener­gi også i Sta­toil, men det vil enda være behov for fos­silt brennstoff i mange år. Ver­den vil ikke gå videre om man skrur av olje og gassfelt. Ver­den trenger denne energien, slår hun fast.

Høy kvalitet på lærlinger

Sta­toil rekrut­ter­er nå for fullt til Melkøya og andre anlegg, blant annet med å gå eksternt og søke etter arbei­d­skraft. I til­legg er de opp­tatt av å gi unge sjansen og tar inn mange lær­linger hvert år.

– I år tok vi inn 18 lær­linger, og til neste år tar vi inn det samme. Vi har til enhver tid over 30 lær­linger på Melkøya. Vi har lær­linger innen­for kon­torfag, logis­tikk, pro­duk­sjon og ved­like­hold, forteller Ragn­hild Røn­ning, og skry­ter av nivået på kje­mi og pros­esstu­den­tene som kom­mer fra Ham­mer­fest videregående skole.

– Vi har i stor grad rekrut­tert fra dette studi­et her i Ham­mer­fest. Dette er en lin­je som har lev­ert stu­den­ter med høy kvalitet. Det er ikke bare for at de er lokale og fra Ham­mer­fest, men de har vært veldig dyk­tige og er godt skodd, avs­lut­ter Røn­ning, som sam­tidig bekrefter at Sta­toil har stor inter­esse for å videreut­danne dyk­tige arbei­dere innad i sel­skapet for de som ønsker dette.

Sponset av Petro Arctic
Spon­set av Petro Arc­tic
Del dette: