– Uroen fjernet gjennom Nasjonal helse- og sykehusplan

– Nå er syke­husstruk­turen lagt. Det skaper en forut­sig­barhet for syke­husene, som nå kan videreutvikle seg i tryg­ghet for at det er behov for dem i fremti­den, fast­slår helsem­i­nis­ter Bent Høie (H). Illus­trasjon: Helse og omsorgs­de­parte­mentet

– Nå er fremti­dens syke­huskart teg­net, med store og min­dre syke­hus spredd over hele lan­det, sier helse- og omsorgsmin­is­ter Bent Høie.

Sak­en ble lagt fram i helse- og omsorgsmin­is­terens fore­taksmøte 24. april.

Les mer på Reg­jerin­gens nettsider: Syke­huskartet er teg­net

– I minst 20 år har mange syke­hus levd med et ned­leg­gingsspøkelse hen­gende over seg. Den uroen har reg­jerin­gen fjer­net gjen­nom Nasjon­al helse- og syke­hus­plan. Nå er fremti­dens syke­huskart teg­net, med store og min­dre syke­hus spredd over hele lan­det, sier helse- og omsorgsmin­is­ter Bent Høie.

Annonser:

Del dette: