Varsler fortsatt kamp

SV kom i som­mer med et utspill for å lette på situ­asjo­nen rundt utfor­drin­gene i eldreom­sor­gen i byen, men opp­nådde ikke respons på forslaget. Par­ti­et varsler likev­el fort­satt kamp for eldreom­sor­gen.

SV-erne Vigdis Guleng (fra venstre), Grethe Ernø Johansen og Reidar Johansen ville i sommer ha kommunen med på å leie en sommerstengt avdeling på sykehuset for å lette på situasjonen. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

SV-erne Vigdis Guleng (fra ven­stre), Grethe Ernø Johansen og Rei­dar Johansen ville i som­mer ha kom­munen med på å leie en som­mer­stengt avdel­ing på syke­huset for å lette på situ­asjo­nen. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Råd­mann Leif Vidar Olsen bekrefter at kom­munen har en utfor­dring, og forteller at man er i gang med en gjen­nom­gang av kom­munens tjen­ester. Som strak­stil­tak fores­lår han bl.a. å opprette ni midler­tidi­ge årsverk for å få oppret­tet en forster­ket skjer­met enhet for demente på Rype­fjord syke­hjem.

– Vi ser at vi har brukere med forskjel­lige behov. Der­for er vi ikke enda der at vi har en løs­ning for alle, men jeg tenker at vi er godt for­beredt og at dette skal vi fikse, sier råd­man­nen.

– Vi vet i alle fall hva vi skal jobbe hardt med fram mot både neste KOU-møte og kom­munestyremøte i høst, varsler også SV-erne.

Del dette: