Har vedtatt å bygge nytt sykehus på Rossmolla

Styret ba om at sak­en sendes Helse Nord RHF for endelig beslut­ning, og ved­tok at skisse­pros­jekt for Ross­mol­la skal settes i gang og gjen­nom­føres så snart Helse Nord har god­kjent val­get.

Finnmarkssykehuset vedtok på styremøte i Alta i dag å bygge Nye Hammerfest sykehus på Rossmolla.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

– Forde­len med dette val­get er lavere kost­nad­er for klargjøring av tom­ta og kor­tere byggetid. Vi ønsker å bruke minst mulig på tom­ta og mest mulig på selve syke­huset, sier styreled­er i Finn­markssyke­huset Har­ald Larssen i en pressemeld­ing.

For begge alter­na­tivene ville det vært nød­vendig med bety­delige tomte­for­bere­delser: på Fuglenes vil det være nød­vendig å rive og sprenge ut fjell. På Ross­mol­la vil det være nød­vendig med utfylling i sjø. Det er bereg­net lavere kost­nad­er til klargjøring av Ross­mol­la.

– Ross­mol­la er det beste val­get med tanke på tom­tas karak­ter, kost­nad­er til klargjøring av tomt og tid­splan, og det er fær­rest usikker­hetsmo­menter knyt­tet til denne tom­ta. I til­legg slip­per vi at pasien­ter og ansat­te må være på en bygge­plass i mange år, sier Larssen.

Styret ba om at sak­en sendes Helse Nord RHF for endelig beslut­ning, og ved­tok at skisse­pros­jekt for Ross­mol­la skal settes i gang og gjen­nom­føres i hen­hold til ved­tatt styrings­doku­ment og man­dat for kon­sept­fasen så snart Helse Nord har ved­tatt tomte­val­get.

Les saks­doku­mentene om tomte­val­get her: Valg av tomt for nye Ham­mer­fest syke­hus

Så langt har prosessen kommet

Plan­leg­gin­gen av syke­huset er delt i fas­er, med en økende detal­jer­ings­grad, der ide­fasen kom­mer først, deretter kon­sept­fasen, for­pros­jek­t­fasen og til slutt detaljpros­jek­t­fasen og bygge­fasen. Nå er pros­jek­tet midt i kon­sept­fasen.

  • 2016 Ide­fasen starter
  • April 2017 Ide­faser­ap­port god­kjennes. Pros­jek­tet videre­føres (ved­tak i Helse Nord RHF)
  • Juni 2017 Kon­sept­fasen starter. (Ved­tak i Helse Nord RHF) Helse Nord ved­tar igangset­ting av kon­sept­fasen. Kon­sept­fasen foregår i to steg: beskriv­else av kon­sept og skisse­pros­jekt
  • Sep­tem­ber 2017 Styret i Finn­markssyke­huset ved­tar tomt
  • Okto­ber 2017 Styret i Helse Nord RHF behan­dler tomte­valg
  • Okto­ber 2017 Skisse­pros­jek­tet plan­lagt startet
  • Feb­ru­ar 2018 Kon­sept­faser­ap­port styre­be­han­dles i Finn­markssyke­huset HF
  • 2018/2019 For­pros­jekt og detaljpros­jekt
  • 2020 Plan­lagt bygges­tart

Annonse:

Les mer om fordel­sko­rtet på hammerfestingen.no/fordelsprogrammet

 

Del dette: