– Vi må mobilisere mot sammenslåing av Finnmark og Troms

– Vi er sterk kri­tisk til hvor­dan hele denne pros­essen er drevet fram. Der­for behøves det nå en bred mobilis­er­ing for å stoppe en hals­brekkende ferd mot nok en forhastet og dårlig for­beredt gigantre­form som verken har faglig eller folke­lig forankring, sier fylke­spoli­tik­er Geir Iversen (Sp). Foto: Pri­vat

Etter at  det ons­dag ble kjent at et fler­tall på Stortinget går inn for å  slå sam­men fylkene Troms og Finn­mark, varsler fylke­spoli­tik­er og stort­ingskan­di­dat fra Finn­mark, Geir Iversen (Sp) at det framover må mobilis­eres for fullt mot region­re­for­men.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN/
bej@hammerfestingen.no

– Når stort­ings­fler­tal­let ved par­tiene Høyre, Frp, Ven­stre og KrF vil dele inn Nord-Norge i to region­er, og slå sam­men Finn­mark og Troms, så betyr det i realiteten at Finn­mark fylke blir ned­lagt og tvangsinnlem­met i Troms, sier Geir Iversen, og gjør det klart at Sen­ter­par­ti­et er i mot enhver form for tvang også i region­re­for­men.

Les også: – Avgjort: Nord-Norge deles i to region­er

– Vi er sterkt kri­tisk til hvor­dan hele denne pros­essen er drevet fram. Der­for behøves det nå en bred mobilis­er­ing for å stoppe en hals­brekkende ferd mot nok en forhastet og dårlig for­beredt gigantre­form som verken har faglig eller folke­lig forankring, fort­set­ter Iversen.

– Folk i Finn­mark har sagt nei
Også Arbei­der­par­ti­et har ons­dag gått ut mot dette, og kom­mu­nalpoli­tisk tal­skvinne Hel­ga Ped­er­sen (Ap) sa til NTB tidligere i dag at forslaget om å slå sam­men Troms og Finn­mark er virke­lighets­f­jernt og udemokratisk.

– Dette regionkartet blir ikke realis­ert der­som vi vin­ner val­get. Befolknin­gen i Finn­mark har sagt klart nei til denne løs­nin­gen, og det er svært arro­gant av høyrepar­tiene å tro at en hånd­full menn på bakrom­met vet bedre enn de som bor i Finnmark.Dette er sen­tralis­er­ing for sen­tralis­erin­gens skyld, sa Hel­ga Ped­er­sen til NTB.

Geir Iversen klargjør at også Sen­ter­par­ti­et er garan­tist for å stryke dette regionkartet om de kom­mer i posisjon etter val­get.

– Ingen utred­ninger og høringsrun­der
– Nor­male prosedyr­er med grundi­ge utred­ninger og høringsrun­der er heller ikke ful­gt. En eventuell ny reg­jer­ing med Sen­ter­par­ti­et etter høstens valg vil reversere all tvang i kom­munere­for­men. Dette bør, skal og må også gjelde for fylkene, slår Geir Iversen fast.

Utover dagen i dag har rep­re­sen­tan­ter for fler­tallspar­tiene, Høyre, Frp, Ven­stre og KrF, som går inn for å slå sam­men Finn­mark og Troms begrun­net det i forskjel­lige mediekanaler.

– Med denne avtal­en får vi to region­er i Nord-Norge med cir­ka 240.000 innbyg­gere hver, sa Helge Andre Njås­tad (FrP), led­er av kom­mu­nal- og for­valt­ningskomi­teen, til blant annet NRK Nord­land i formid­dag.

Ventes stortingsbehandling 8. juni

– Avtal­en om inndel­ing av Nord-Norge vil gi en god bal­anse mel­lom fylkene i Nord-Norge og også på lands­ba­sis, sa Høyres Ing­jerd Schou til statskanalen, mens Ven­stres André N. Skjel­stad sa han nå for­ven­ter at reg­jerin­gen sikr­er at bal­ansen blir god når det gjelder fordelin­gen av offentlige arbei­d­splass­er i Nord-Norge.

KrFs Geir Toskedal uttalte til NRK at han men­er også uten­rik­spoli­tiske hen­syn taler for at Troms og Finn­mark må slås sam­men.

– De utgjør Norges vik­tig­ste uten­rik­spoli­tiske inter­esseom­råde, har en fram­skutt posisjon i nor­dom­rå­dene og rep­re­sen­ter­er Norges grense mot Ark­tis og Rus­s­land, sa han ifølge NRK.

Selve innstill­in­gen fra kom­mu­nal- og for­valt­ningskomi­teen om region­re­for­men ventes først å komme neste måned, og har plan­lagt stort­ings­be­han­dling 8. juni.

Annonse:

Del dette: