Hammerfestingen

Søker lån i KLP:

Vil refinansiere lånene til Hammerfest Arena AS

Hammerfest Arena kommer tilbake til politisk behandling. Nå ønsker man å refinansiere lånene kommunen og Sparebanken har gitt hos KLP i stedet, med kommunal garanti. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

Hammerfest Arena ønsker å refinansiere prosjektet i sin helhet, med unntak for investeringsstøtte, slik at tidligere tilsagn om lånefinansiering både fra kommunen og Sparebanken utgår.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Annonse
Annonse
Annonse

For Hammerfest kommune gjelder dette et likviditetslån på kroner 42,65 millioner kroner og et lån på 8 millioner kroner, som skulle finansiere deler av investeringskostnadene.

– En samlet investeringsstøtte på 25 millioner kroner fra Hammerfest kommune omfattes ikke av denne endringen. Det vil heller ikke vann og avløpsvedtaket, som utgjør 3,5 millioner kroner, gjøre, går det fram av sakspapirene til formannskapet.

Garanti for tre ulike lån

For politikerne må nå ta stilling til om kommunen i stedet skal stille garanti for lånet, som man nå ønsker å ta opp hos Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

I brev av 7. oktober i år søker Hammerfest Arena om at kommunen stiller garanti for tre ulike lån, som er et av vilkårene fra KLP.

Lånene man ønsker å ta hos KLP er 23,5 mill. krone for å finansiere spillemidlene. Dette lånet mener man vil være innløst etter fem år.

Lån to er på 23 millioner kroner for å mellomfinansiere utgifter vedrørende merverdiavgift fram til selskapet har fått det refundert fra Staten. Dette låner mener man vil være refundert etter 2-3 år i takt med refusjon av merverdiavgiften.

Lån tre er pålydende 31 millioner kroner for å finansiere selve prosjektet. Her har man søkt om 30 års nedbetalingstid. I tillegg foreligger det et krav om å stille ytterligere 10 prosent av gitte lån i garanti.

– Verdien av en slik garanti vil utgjøre 7,75 millioner kroner, går det fram av saken.

– Reduksjon av finanskostnadene

Dersom kommunestyret vedtar den endrede finansieringsplanen mener man dette vil medføre en ikke ubetydelig reduksjon av finanskostnadene.

– Den økonomiske virkningen vil utgjøre minimum 500.000 kroner per år de første årene i låneperioden. Det vil videre medføre at selskapet settes i bedre posisjon til å betjene sine løpende finansielle forpliktelser, fastslås det i saken.

Rådmannen har erklært seg inhabil i saken, og saken legges derfor fram til politisk behandling uten innstilling, går det fram av sakspapirene. Saksbehandler er Geir Nesse.